05 / جولای / 2017
ویژگی های چند ضلعی ها

ویژگی های چند ضلعی ها – ریاضی هشتم (آموزش ویدیویی)

یکی از موضوعاتی که دانش آموزان در ریاضی هشتم می آموزند ویژگی های چند ضلعی ها است.   در فیلم زیر که بخشی کوتاه از محصول […]
کتابی که
بـاید بخوانـد...
هر «دانش آمـوز» و «والـدینی»