«بسم الله الرحمن الرحیم»

درس خواندن هم مثل هر مهارت دیگری نیاز به آموزش دارد.
با یادگیری "مهارت درس خواندن" می توانیم راحت تر و موثرتر درس بخوانیم و به اهداف تحصیلی خود دست پیدا کنیم!

محمدرضا مرادی
آموزگار و مدیر وبسایت آموزشی مکتب یار