«بسم الله الرحمن الرحیم»

درس خواندن وقتی شیرین می شود که آن را بلد باشیم؛
در مکتب یار باهم یاد می گیریم که چگونه درس بخوانیم!

محمدرضا مرادی
آموزگار و مدیر وبسایت آموزشی مکتب یار