11 / ژوئن / 2017
ک م م دو عدد اول

ک م م دو عدد + فیلم نحوه محاسبه ک م م

توی این مقاله ویدیویی میخوایم یاد بگیریم که چجوری ک م م دو عدد رو به دست میاریم… برای به دست آوردن ک م م دو […]
کتابی که
بـاید بخوانـد...
هر «دانش آمـوز» و «والـدینی»